CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ (LLATÍ)

  • Classificació i avaluació de continguts per trimestre:

Els continguts de la matèria es classifiquen en dos àmbits llengua i cultura que ponderaran en cada examen el 50% respectivament.

*S’ha d’aprovar cada àmbit per computar.

  • Sistema d’avaluació final

En el còmput de la nota final s’usarà un sistema de ponderació en que tinguin més pes les últimes qualificacions obtingudes, sense menystenir els resultats anteriors.

Una possible fórmula seria: (P1x1 + P2x2 +…PNxN) / T, on Px és la nota obtinguda en cada trimestre en l’ordre en què s’ha realitzat i amb decimals, i T el nombre total d’activitats que entren en el còmput.

La professora pot pactar prèviament amb els alumnes qualsevol altra fórmula de ponderació que contempli amb més precisió el caràcter més o menys acumulatiu de la matèria impartida.

  • Sistema de recuperació

L’apartat de llengua té caràcter acumulatiu. Com a norma general, en obtenir en un trimestre una nota igual o superior a 5 en l’apartat de llengua, es consideraran recuperats els continguts pendents de trimestres anteriors, que passaran a valer 5,00 punts a efectes de còmput de la nota final.

El professor podrà dissenyar activitats de recuperació específiques per a aquells continguts que no tinguin caràcter acumulatiu.

En el cas que no s’aprovi l’assignatura es proposarà un examen de recuperació al juny i un altre al setembre.

Els comentaris estan tancats.