CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ (LLATÍ)

  • Sistema de recuperació

Com a norma general, en obtenir en una prova escrita una nota superior a 5 es consideraran recuperats els continguts de llengua pendents de proves anteriors, que passaran a valer 5,00 punts a efectes de còmput de la nota final.

El professor podrà dissenyar activitats de recuperació específiques per a aquells continguts que no tinguin caràcter acumulatiu.

En el cas que no s’aprovi l’assignatura es proposarà un examen de recuperació al juny i un altre al setembre, però en cap cas la nota superarà el 5.

Els comentaris estan tancats.